Contents

 

Cover:

Villa In Hayama

Kazuyo Sejima & Associates

 

Expo 2010 Shanghai China

 

Interview:

Pritzker Aechitecture Prize

Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa

 

Works:

Kazuyo Sejima

Akira Watanabe

Sou Fujimoto

Shigeru Ban

Tadao Ando

Hiroshi Miyazaki

Hidetoshi Ono

Hiroaki Mimura

Waro Kishi

Akira Kakuda

Yasutaka Yoshimura

Kumiko Inui

Masahiro Harada

 

Article:

Terunobu Fujimori